IIS – Inbjudan till Internetdagarna 23-nov 2015

IIS erbjuder även i år SIG Securitys medlemmar 20 procent rabatt på biljettpriset till Internetdagarna på Stockholm Waterfront den 23-23 november 2015. Det innebär att man endast betalar 800 kronor + moms per konferensdag. Säkerhetsspåret har rubriken Är vi redo för molnet?

Hela programmet finns på https://www.internetdagarna.se och säkerhetsspåret på https://internetdagarna.se/program/ar-vi-redo-for-molnet/
Deltagande ger även poäng till den som innehar CISSP-certifiering.

Med vänlig hälsning,

Anne-Marie Eklund Löwinder
Säkerhetschef, IIS
Telefon: 08-452 35 17 | Mobil: 0734 31 53 10 https://www.iis.se
-
Anne-Marie Eklund Löwinder
Chief Security Officer, IIS
Direct: +46 8 452 35 17 | Mobile: +46 734 31 53 10 https://www.iis.se/en/

 

Login - Medlemsrelaterat material

#Skillnad på riktigt

NetClean arrangerar den 7 oktober seminariet #Skillnad på riktigt. Mer information finns på http://www.skillnadpariktigt.se/

Inbjudan till utvärdering: Fackspråk på informationssäkerhetsområdet

På uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) genomför Örebro universitet, Handelshögskolan, en så kallad Delphi-undersökning om terminologi på informationssäkerhetsområdet. Syftet är att utvärdera behovet av ett samordnat fackspråk och stöd för språkvård.

För ändamålet riktar MSB en inbjudan att delta till dig som har minst ett års erfarenhet av att arbeta med frågor om informationssäkerhet.

Med "informationssäkerhet" avses organisatoriska och tekniska säkerhetsfrågor i informationsförvaltning och informationshantering, personuppgiftshantering och dataskydd, systemsäkerhet och IT-säkerhet.

En Delphi-undersökning innebär att frågor ställs i omgångar vid olika tillfällen. I det aktuella fallet handlar det om tre tillfällen som tar 10 minuter, 30 minuter respektive 30 minuter i anspråk, dvs. ca 70 minuter totalt.

Det är dina och andras tolkningar som efterfrågas. Det finns inget facit. Deltagande bidrar till bättre språkförståelse och kan även bli ett underlag för att utveckla egen intern kommunikation.

Som deltagare tar du del av resultat innan en publicering av en officiell rapport. Enskilda kommentarer och synpunkter avidentifieras i all resultatredovisning.

Om du är intresserad, vänligen meddela undertecknad: tom.andersson@msb.se

Fredag den 25 september är sista dag för anmälan

Vänliga hälsningar
Tom Andersson

Senior analytiker

072 589 77 33

Vice Ordföranden har ordet

Aktuell Säkerhet - september 2015

Höstens första FOKUS-seminarium är avklarat! Det visade sig också vara den deltagarmässigt största övningen SIG Security genomfört på många år. Det kom cirka 80 deltagare för att höra Morten Ydalus (säkerhetschef Norwegian Airlines) och Frederik Lundborg (Scandinavian Risk Solutions) diskutera incidenthantering.

Login - Medlemsrelaterat material

Datalagringsutredning kom fram till att de svenska datalagringsreglerna gäller trots att datalagringsdirektivet är ogiltigt?

I mars 2015 kom Datalagringsutredningen med sitt betänkande (SOU 2015:31 – Datalagring och integritet). Utredningens slutsats är att de svenska nationella reglerna om datalagring uppfyller den Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR) och den Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och rätten till respekt för privatlivet och skydd av personuppgifter (Rättighetsstadgan), trots att EU-direktivet som de svenska reglerna grundar sig på har ogiltigförklarats i en dom av EU-domstolen. Om slutsatsen är riktig betyder det att lagringen av trafikdata ska fortsätta i Sverige.

Login - Medlemsrelaterat material