Föreningsstämma 2015

Datum/Tid
Date(s) - 2015/03/18
18:00 - 20:00

Plats
Scandic Grand Central, Stockholm

Kategori(ies)


Hej SIG Security-medlem!

Härmed kallas det till årsstämma för SIG Securitys medlemmar enligt nedanstående information.

Hälsningar
SIG Security

Anmälan till årsstämman görs gärna genom att anmäla detta till kansliet nedan senast den 11 mars eller boka en plats efter inloggning.

Registrering, tillsammans med kaffe och smörgås, serveras från 17:30. Dokumentation inför årsmötet hittar du på www.sigsecurity.org.

DAGORDNING:
1. Val av ordförande för föreningsstämman
2. Val av sekreterare för föreningsstämman
3. Val av två justeringsmän för föreningsstämmans protokoll
4. Godkännande av kallelse till föreningsstämman
5. Godkännande av röstlängd
6. Styrelsens föredragning av förvaltningsberättelsen
7. Godkännande av förvaltningsberättelsen
8. Revisorernas rapport
9. Godkännande av resultat- och balansräkning
10. Godkännande av verksamhetsplan och budget
11. Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
12. Val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen
13. Val av revisorer och suppleanter
14. Fastställande av arvoden och medlemsavgifter
15. Utseende av valnämnd för nästa verksamhetsår
16. Övriga ärenden, däribland av medlemmar stadgeenligt väckta ärenden

Bokning

Bokningen är stängd för detta event, eller du är ej inloggad