Inbjudan till utvärdering: Fackspråk på informationssäkerhetsområdet

På uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) genomför Örebro universitet, Handelshögskolan, en så kallad Delphi-undersökning om terminologi på informationssäkerhetsområdet. Syftet är att utvärdera behovet av ett samordnat fackspråk och stöd för språkvård.

För ändamålet riktar MSB en inbjudan att delta till dig som har minst ett års erfarenhet av att arbeta med frågor om informationssäkerhet.

Med "informationssäkerhet" avses organisatoriska och tekniska säkerhetsfrågor i informationsförvaltning och informationshantering, personuppgiftshantering och dataskydd, systemsäkerhet och IT-säkerhet.

En Delphi-undersökning innebär att frågor ställs i omgångar vid olika tillfällen. I det aktuella fallet handlar det om tre tillfällen som tar 10 minuter, 30 minuter respektive 30 minuter i anspråk, dvs. ca 70 minuter totalt.

Det är dina och andras tolkningar som efterfrågas. Det finns inget facit. Deltagande bidrar till bättre språkförståelse och kan även bli ett underlag för att utveckla egen intern kommunikation.

Som deltagare tar du del av resultat innan en publicering av en officiell rapport. Enskilda kommentarer och synpunkter avidentifieras i all resultatredovisning.

Om du är intresserad, vänligen meddela undertecknad: tom.andersson@msb.se

Fredag den 25 september är sista dag för anmälan

Vänliga hälsningar
Tom Andersson

Senior analytiker

072 589 77 33