Personuppgifter

Behandling av personuppgifter
Vi kommer att behandla personuppgifter om våra medlemmar. Personuppgifterna består i uppgift om namn, arbetsplats, befattning/titel, adress, telefonnummer, mobiltelefonnummer och e-postadress. Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna är att vi ska kunna hantera ansökningar och administrera medlemskapet. Vi kan även behöva behandla uppgift om kontonummer och liknande uppgifter för att kunna administrera medlemsavgifter och andra ekonomiska mellanhavanden med anledning av medlemskapet. Därtill kan uppgifterna behöva behandlas för att skicka information till medlemmarna om olika möten, seminarier, kurser, träffar eller andra sådana slags tillställningar. Men även om olika förhållanden inom föreningens verksamhetsområde jämte olika slags erbjudanden, varor, tjänster eller andra produkter som är av intresse inom verksamhetsområdet.

SIG Security (organisationsnummer 802010-2110) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifterna. Vi nås på telefon 08 - 731 43 97 eller på e-postadressen info@sigsecurity.org. Dit kan du vända dig om du vill ställa frågor eller invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Du har även möjlighet att framställa klagomål på behandlingen av personuppgifterna till Datainspektionen.