Kallelse till årsstämma 2019 och FOKUS-kväll kring legala perspektiv och juridik

Datum/Tid
Date(s) - 2019/03/26
13:00 - 17:30

Plats
Sheraton Hotel, Stockholm

Kategori(ies)


Det är viktigt att du som medlem deltar och är aktiv i beslut och val av nya styrelsemedlemmar!

Anmälan är definitiv efter 19 mars (men annan medlem kan ersätta en medlem som fått förhinder, och annan kollega kan ersätta icke medlem som fått förhinder). Medlemskap ska vara löst och betalt senast 26 mars för att rösträtt ska ges vid stämman.

Ingen deltagaravgift för medlemmar. Medlemskap kan sökas vid anmälan.

Vid frågor, kontakta ordf. Janne Haldesten, 010-1960094, ordf@sigsecurity.org

Program FOKUS-dag 26 mars 2018:

  • 13.00 Välkomstanförande, Ordförande SIG Security
  • 13.10 Conny Larsson “Legalt perspektiv nu och framöver”
  • 14.00 Kim Hakkarainen “Juridiken kring informationssäkerhet och säkerhetsskydd – nutid och framtid”
  • 14.50 Kaffe och fika
  • 15.30 Paneldebatt
    ===
  • 16.15 Årsmöte
  • 17.15 Konstituerande möte
  • 17.30 Dagen avslutas

Dagordning för Årsstämma:

1. Val av ordförande för föreningsstämman
2. Val av sekreterare för föreningsstämman
3. Val av två justeringsmän för föreningsstämmans protokoll
4. Godkännande av kallelse till föreningsstämman
5. Godkännande av röstlängd
6. Styrelsens föredragning av förvaltningsberättelsen
7. Godkännande av förvaltningsberättelsen
8. Revisorernas rapport
9. Godkännande av resultat- och balansräkning
10. Godkännande av verksamhetsplan och budget
11. Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
12. Val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen
13. Val av revisorer och suppleanter
14. Fastställande av arvoden och medlemsavgifter
15. Utseende av valnämnd för nästa verksamhetsår
16. Övriga ärenden, däribland av medlemmar stadgeenligt väckta ärenden

Dokument inför årsmötet finns att tillgå i biblioteket. Observera att inloggning krävs.
Revisorernas rapport, valnämndens förslag till ny styrelse, samt budget för kommande år kommer löpande att finnas tillgängliga på samma plats senast en vecka innan mötet. Enstaka extra kopior av förvaltningsberättelsen kommer att finnas tillgängliga vid stämman.

Varmt välkommen!
/Styrelsen

Bokning

Bokningen är stängd för detta event, eller du är ej inloggad

Speak Your Mind